Project

General

Profile

Actions

DDB CMS prioritering med Funktionsområder og Red routes

Seneste redigering 14. juni 2016

Udviklingen af DDB CMS sker via en løbende prioritering af de issues der oprettes1 i DDB CMS issue trackeren2.

Prioritering af issues sker ud fra en vurdering af:

 1. Hvilket funktionsområde optræder det pågældende issue i? (Behovspyramiden)
 2. Påvirker det pågældende issue forretningskritisk funktionalitet? (Red routes)
 3. Hvilken effekt har det pågældene issue og hvor stort er det tidsmæssige pres for at løse det? (Retningslinjer for prioritering af issues i DDB CMS)

Indholdsfortegnelse

Formålet med DDB

Mission: Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgere nem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold via digitale platforme.

Vision: Visionen for Danskernes Digitale Bibliotek er at skabe en fleksibel og ressourceeffektiv platform til formidling af digitale materialer via samarbejde, at øge udbredelsen og anvendelsen af digitale bibliotekstilbud og at fremme borgernes muligheder for selv at skabe indhold.

Grundpræmisser for DDB samarbejdet

 1. Det er bibliotekerne, der er den bærende innovationskraft i DDB. Det skal understøttes via uddeling af puljemidler til lokalt forankrede projekter og via bred inddragelse af bibliotekerne i DDB’s udviklingsprojekter
 1. DDB skal bidrage til, at bibliotekerne kan supplere det lokale fysiske bibliotekstilbud med et attraktivt digitalt tilbud til borgerne
 2. Hvor der allerede er etableret løsninger, samarbejder m.v. skal DDB så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt genbruge og understøtte videreudviklingen af det eksisterende
 3. DDB skal i videst muligt omfang eliminere dobbeltudvikling, dobbelt drift og dobbelt vedligehold af bibliotekernes digitale løsninger
 4. DDB skal tage hensyn til de lokale forhold og i videst muligt omfang give mulighed for lokal tilpasning af digitale løsninger
 5. DDB skal sikre en bred inddragelse af bibliotekerne og arbejde konsensusorienteret

Formål med DDB CMS3

En moderne bibliotekshjemmeside udviklet af biblioteker for biblioteker
DDB CMS indeholder alle de funktioner, man kan forvente af en moderne hjemmeside:

 1. Nyheder
 2. Arrangementer
 3. bibliotekssider med åbningstider
 4. Søgefunktion
 5. lånerstatus med reserveringer mv.

DDB CMS består af open source moduler, delt af de Drupal bibliotekerne.
Dit bibliotek får glæde af automatiske fejlrettelser og nye features, og I slipper for konstant at skulle holde øje med udviklingen og betale unødigt for at tilpasse features, i kopierer fra andre.

 1. Bibliotekerne kan involvere sig på det niveau de vil hvis de vil

Uanset om dit bibliotek er stort eller lille kan det være forskelligt hvor meget i satser på udvikling.

Med DDB CMS kan i vælge kun at bidrage økonomisk til opretholdelsen af hjemmesiden og den tekniske platform.

I kan også bidrage aktivt til fællesskabet på det niveau, der passer jer.

Faktum er at ingen biblioteker kan løfte opgaverne alene, og jeres bidrag vil gøre en forskel!

 1. Udvikling sker lokalt på tværs af bibliotekerne med støtte fra DDB

DDB CMS står for hosting og vedligehold for at holde prisen nede og frigøre bibliotekernes ressourcer til at fokusere på nyudvikling og dermed skabe merværdi for brugerne.
Ved at satse på ét CMS og samle sektorens udviklingskræfter får vi en reel chance for at formidle digitalt indhold og opnå et højt public service niveau på tværs af sektoren.

 1. Synergieffekt fra udvikling af nationale løsninger til lokale hjemmesider

DDB har bestillerrollen for både de lokale og nationale hjemmesider, og den rolle vil vi bruge til at genbruge komponenter på tværs af f. eks. bibliotek.dk, Netpunkt og DDB CMS.
Med DDB CMS opnår dit bibliotek synergieffekten i mellem jeres kontakt til brugerne, samt den afledte innovationskraft der findes på biblioteket, og den rå udviklingskraft vi har til rådighed i de nationale tjenester kombineret med en central koordinering og bestillerrolle i form af DDB.

 1. Borgernes skattekroner skal ikke betale for samme funktion to gange

DDB CMS vedligeholder den fælles platform, så bibliotekerne kan fokusere på de løsninger deres brugere ønsker i stedet for at spilde resurser på at vedligeholde eksisterende løsninger.

Ved at udvikle til en fælles platform som DDB CMS kan vi samarbejde om ny funktionalitet, og fejlrettelser kan hurtigt rulles ud. Borgernes skattekroner skal ikke bruges på at udvikle de samme løsninger igen og igen. Vi udvikler til én platform og deler frit imellem alle biblioteker.

Formål identificeret og beskrevet i ID/UX projektet4

 • Brugbarhed (Tilgængelighed / Sømløs brugeroplevelse / Service)
 • Relation (Nærværende / Bibliotekarers tilstedeværelse)
 • Troværdighed (Tillidsvækkende / Faglighed)
 • Lokal forankring (Identitet / Tilknytning)
 • Inspiration (Bibliotekets rum / Redaktionelt indhold)

Formål med DDB hjemmesidepakken

 • Central drift
  • En driftssikker, åben og fleksibel serviceorienteret ressourceeffektiv teknisk infrastruktur for bibliotekssektoren.
 • Fælles vedligehold
  • Rettelse af fejl i DDB CMS
  • Integration til nye komponenter i den nationale infrastruktur
  • Lokal udvikling på en fælles platformØget genbrug og deling af funktionalitet og indhold[1] for at reduceret dobbeltudvikling og muliggøre samarbejde på tværs af bibliotekerne. 
  • Fælles retningslinjer og arkitektur for platformen
 • Automatisk udrulning af fejlrettelser, ændringer og nye funktioner.
  • Genbrug på tværs af lokale og nationale platforme

  1. [1] Forudsætter åbne licenser for software hosted på DDB platformen og indhold der deles imellem bibliotekerne

Behovspyramiden

DDB CMS skal opfylde 6 funktionsområder. Hvert lag bygger ovenpå det forrige og indikerer de behov, bibliotekerne har.

Mål for prioriteringen af DDB-CMS’ udvikling

På tidspunktet for dette dokuments udarbejdelse dækker de komponenter der er beskrevet i målarkitekturen for DDB-CMS5 er implementeret, ved dette dokuments udarbejdelse, er funktionsområderne beskrevet i behovspyramidens område ikke dækket fuldt ud. Brugerinvolvering og Personalisering er ikke udviklet endnu, mens søgning og lånerstatus har fået det meste af fokus.
De markerede områder illustrerer dækningsgraden af de 6 funktionsområder.

Hensigten med udviklingen er at dække alle 6 niveauer i pyramiden, så alt bliver tilgodeset.

Det markerede område, den funktionalitet vi har, vil aldrig dække hele pyramiden, da brugernes behov, udstyr og bibliotekerne til stadighed vil udvikle sig.

En enkelt release kan f. eks. godt indeholde opdateringer, der kun dækker fire af de seks områder, mens næste release så dækker de to “oversete” og eventuelt andre områder afhængig af prioriteringen for den pågældende release.

DDB CMS Red routes

Red routes er de veje, brugerne oftest benytter til at opfylde deres formål på bibliotekernes hjemmesider. Det kan f.eks. være at tjekke udlånsstatus, foretage en søgning eller tjekke bibliotekets åbningstider. Disse er kategoriseret inden for forskellige funktionsområder som illustreret i behovspyramiden ovenfor.
Red routes bruges til at prioritere de vigtigste bugs, enhancements og feature issues.

Red routes markeret med rødt findes ikke i dag.

For at en hjemmeside opleves som enkel og brugbar kræver det et entydigt fokus på enkelte funktioner, der fungerer upåklageligt, sømløst, hurtigt og nemt. Det betyder ikke, at sekundære funktioner ikke skal kunne opfyldes, men de har ikke så stort fokus på hjemmesiden. F.eks. kan forsiden ikke opfylde alle de mange behov brugerne har, så derfor er de væsentligste fremhævet.
DDB CMS prioriteringsgruppen har bestræbt sig på, at for hvert funktionsområde findes der 2-3 primære red routes, der er hovedfunktionerne for hjemmesiden.

Red routes er beskrevet i kort prosa og detaljeret i BPM diagrammer (Business Proces Model)
Der findes en vejledning under http://www.bpmn.org/

Funktionsområdet - Lånerstatus/Min konto

Lånerstatus er brugernes indgang til informationer om deres hjemlån, reserveringer, evt. mellemværende mv. Kort sagt alt, der relaterer sig til brugernes interaktion med det bagvedliggende bibliotekssystem i form af reservering, hjemlån, fornyelse osv.

Primære red routes

Brugeren skal kunne logge ind, få et hurtigt overblik over hvornår materialer skal afleveres, forny alle materialerne og betale sine bøder. Derudover skal brugeren kunne oprette sig selv som låner.
Alle interaktioner med lånerstatus forudsætter login.

Sekundære red routes

Brugeren skal kunne ændre afhentningssted, fraværsperiode, slette en reservering og forny enkelte materialer (sidstnævnte beskrevet i det primære red route diagram.

Afleveringsfrist (Primær red route)

Det skal være let at komme ind og se afleveringsfrister på hjemlån.

Forny materialer (Primær red route)

Det skal være let at forny sine materialer - enten enkeltvis eller forny alle. Der skal desuden tages højde for, hvordan brugeren orienteres om fornyelser, der ikke lykkedes.

Oprette sig som låner (Primær red route)

Red routes for låneroprettelse. Brugerne vil kun gennemføre den red route en gang, så det er vigtigt, at der ikke skabes barrierer i denne red routes. For nogen er det første møde med hjemmesiden.

Betal bøde/mellemværende (Primær red route)

Bøder/mellemværender skal kunne betales enkeltvis eller samlet. Det enkelte mellemværendes størrelse skal være tydeligt.

Ændre afhentningssted (Sekundær red route)

Ændre fraværsperiode (Sekundær red route)

Slette reservering (Sekundær red route)

Funktionsområdet - Søgning

Du skal kunne finde materialer, reservere eller se dem online eller lokalisere dem på det lokale bibliotek. Hvis du ikke finder dit materiale, skal du kunne fortryde søgning, afgrænse og sortere dit søgeresultat

Primære red routes

Der er mange små kredsløb indbygget i søgningen. Som udgangspunkt er det enkelt - Søg og du skal finde - men hvis det første resultat ikke lever op til brugerens forventninger, skal de let kunne komme i gang med at afgrænse søgningen eller lave en ny søgning.
Vejen fra søgeresultat til reservering skal også være så smidig som mulig.

Søgning

Ny version under review.

Funktionsområdet - Biblioteksinfo

Her defineret som praktisk information om bibliotekerne - primært åbningstider.

Primære red routes

Du skal hurtigt kunne finde åbningstiden for dit lokalbibliotek.

Sekundære red routes

Man skal kunne finde information om åbningstider for lokalbibliotekerne i det kommende år og bibliotekernes personale.

Se dagens åbningstider - findes ikke i dag (Primær red route)

Den enkleste og mest direkte red route - Dagens åbningstider på forsiden. Eller den side, brugeren tilfældigvis måtte stå på.

Find dit bibliotek og se mere eksakte åbningstider (Sekundær red route)

Find personale (Sekundær red route)

Funktionsområdet - Inspiration (eksplorativ søgning)

Inspiration er red routes over de måder, brugerne eksponeres for inspiration i form af materialer, nyheder og arrangementer, som de ikke selv har fremsøgt. Disse red routes forudsætter ikke nødvendigvis, at man er logget ind (er man logget ind bliver inspirationen i nogle tilfælde personaliseret).

Primære red routes

Det skal være let at finde de højest profilerede redaktionelle nyheder, arrangementer mv. samt fysiske og digitale biblioteksmaterialer.

Sekundære red routes

Der findes naturligvis mange måder, brugerne kan blive inspireret på i DDB-CMS, men ikke alle er lige centrale i brugernes interaktion med hjemmesiderne. Disse sekundære red routes bør dog ikke ignoreres. Det er ofte her, at der kan være store gevinster at hente, da inspirationen i disse red routes findes i forlængelse af tidligere gennemførte handliger.

Tabroll på forsiden (Primær red route)

Det mest synlige formidlingselement til nyheder mv. på forsiden af DDB-CMS. Benyttes primært til nyhedsformidling men kan også formidle arrangementer, temaer mm.
Denne red routes slutpunkt vil afhænge af brugerens situation og det, der formidles i eksempelvis nyhederne i tabroll’en. Formidles materialer i en nyhed, skal brugeren hurtigt kunne ledes over i bestillings- eller lokaliseringsflowet.

Materialekarrusel på forsiden (Primær red route)

Det mest synlige formidlingselement til materialer på forsiden af DDB-CMS. Benyttes udelukkende til formidling af materialer i forskellige tematiserede listevisninger.
Brugeren skulle gerne ende med at foretage en reservering(forudsætter login) eller hente materialet på biblioteket efter at have lokaliseret det via “Hvor er materialet”.
Centralt er, at karrusellen formidler materialerne synligt, overskueligt og indbydende. Flowet fra karrusellen (evt. Via login) til reservering skal være enkelt og forståeligt.

Reserveringsinspiration (Sekundær red route)

Ligger i forlængelse af reservering af et materiale. Viser inspiration i form af relaterede arrangementer eller materialer efter endt reservation.

Nyhedsliste (Sekundær red route)

Red route over flowet fra visning af en nyhedsliste, hvor de end måtte findes. Den primære nyhedsliste findes på forsiden og siden med alle nyheder. Derudover findes nyhedslister forskellige steder på sitet.

Arrangementer (Sekundær red route)

Red routes fra det enkelte arrangement. Primært billetbestilling og videre til materialevisning.

Funktionsområdet - Brugerinvolvering/Personalisering

Følgende brugerinvolveringer optræder alle steder hvor materialer vises med stjerner, så der tegnes ikke en red route:

 • Du står på et materiale med stjerner - du vælger antal stjerner - systemet svarer “tak for din rating”
 • Du står på materiale med stjerner - du ser din rating - du ændrer antallet af stjerner
 • Ved hver materialevisning muliggøres inspiration da andres vurderinger af materialer fremgår med stjerner.

Primære router

Giv og fjern samtykke (Primære red route)

Dette er et centralt element i hele personaliseringen af hjemmsiden. Hvis ikke dette samtykke gives, kan anbefalinger ikke blive baseret på brugerens hjemlån.. Gennemskuelighed og enkelthed er centralt her - det skal være let at give(og fjerne) samtykke; og det skal være tydeligt, hvad der gives samtykke til.

Lister (Primære red route)

Lister er brugernes indgang til at skabe en personaliseret hjemmeside. Det centrale her er, at gøre det let at oprette, ændre og dele lister.

Opret en liste

Offentlige lister

Red route for brug af offentlige lister (lister genereret af andre brugere)

Del en liste

Offentlige lister kan deles på sociale medier.

Spørgsmål til Biblioteksvagten (Primære red route)

Følg en søgning eller forfatter (Primære red route)

Red route til at gemme interesseområder ved at følge søgninger, tilføje materialer til lister eller vælge at følge en forfatter.

Funktionsområdet - Personalisering

Personalisering skaber anbefalinger og notifikationer baseret på red routes beskrevet i de foregående afsnit Inspiration og Brugerinvolvering. Det kræver altsammen at man er logget ind.

Primære red routes

Modtage inspiration baseret på dine tidligere handlinger og modtage notifikationer om nyt i din lånerstatus og ting du følger.

Personaliserede anbefalinger (Primær red route)

Log ind. Se inspiration baseret på dine tidligere handlinger/præferencer (ding_serendipity/ Biblioteket foreslår materialer til dig)

 • Få inspiration ud fra positive vurderinger/ratings
 • Få inspiration ud fra tidligere lån
 • Få inspiration ud fra emner du følger
 • Få inspiration ud fra materialer i dine lister

Personaliserede notifikationer (Primær red route)

Log ind. Se om du har fået notifikationer på ting du følger:

 • Få at vide om biblioteket har fået nyt af en forfatter/ophav du følger
 • Få at vide om biblioteket har fået nyt inden for en søgning du følger

Retningslinjer for prioritering af issues registreret i forhold til udviklingen af DDB CMS:

Hvert issue vurderes i forhold til:

Under tabellerne er der en prioriteringsmatrix, der danner udgangspunkt for den endelige prioritering.

Tidsmæssigt pres

Kategori

Beskrivelse (eksempler)

 

Funktionelle fejl (Bugs)

Forbedringer af eksisternede funktionalitet eller
nye funktioner(Enhancements og Features)

Høj

 1. Fejlen er omfattende, eskalerer hurtigt og vil gøre uoprettelig skade.
 2. Brugere med lokal admin rolle er påvirkede af fejlen og kan ikke udføre nødvendig konfiguration af systemet, oprettelse af brugere eller foretage strukturelle tilpasninger af navigationselementerne
 1. Understøtter nye kilder som indekseres i brønden ifm. næste version af DDB CMS
 2. Understøtter ny funktion i den underliggende infrastruktur planlagt i releaseplanen inden næste version af DDB CMS
 3. Redaktørernes centrale arbejdsgange forbedres væsentligt
 4. Ændringen understøtter formålet med DDB CMS
Medium
 1. Fejlen er afgrænset, men data eller funktionalitet kan genoprettes uden at gøre blivende skade
 2. Brugere med redaktørroller er påvirkede af fejlen og kan ikke tilføje nyt indhold, tilpasse visning af lister, temasider mv
 1. Redaktørernes arbejdsgange forbedres i et afgrænset omfang
Lav
 1. Fejlen bliver ikke værre over tid
 2. Fejlen hindrer ikke centrale usecases da der findes alternativer, men skal løses for at genoprette funktionalitet og optimere arbejdsgange.
 1. Ændringen forbedrer arbejdsgange hvor de eksisterende løsninger ikke er optimale.

Effekt

Kategori Beskrivelse (eksempler)
  Eksempler på fejl Eksempler på ønkser til forbedringe rog nye features
Høj
 1. De fleste slutbrugere påvirkes og forretningskritiske arbejdsgange hindres i at fungere.
 2. Medarbejdere hindres i at få adgang til centrale funktioner og kan som følge deraf ikke opdatere eller konfigurere systemet.
 3. Brugere oplever gentagne fejl, usability- eller accessibility problemer som nedsætter brugbarheden og systemets troværdighed. 
 1. De fleste slutbrugere oplever at forretningskritiske arbejdsgange forbedres væsentligt.
 2. Medarbejdere får væsentlig bedre mulighed for at benytte centrale funktioner og kan som følge deraf bedre opdatere eller konfigurere systemet.
 3. Brugere oplever væsentligt færre usability- eller accessibility problemer og forbedret brugbarheden.

Medium

 1. Et afgrænset antal brugere påvirkes og centrale funktioner hindres i at fungere.
 2. Medarbejdere kan kun meget langsomt eller ved at benytte alternative metoder udføre centrale opgaver.
 3. Brugere oplever fejl som kunne optimeres for at minimere antallet af interaktioner og et mere logisk workflow.
 1. Et afgrænset antal brugere opleverer forbedringer af centrale funktioner.
 2. Medarbejdere opnår en delvis forbedring af centrale funktioner.
 3. Brugere oplever at antallet af interaktioner minimeres og et mere logisk workflow.
Lav
 1. Et begrænset antal brugere oplever at brugen af funktioner eller det visuelle udtryk er forringet f. eks. på grund af deres valg af browser.
 1. Et begrænset antal brugere oplever at brugen af funktioner eller det visuelle udtryk forbedres.
 2. Medarbejdere oplever at en optimering af værktøjer gør det lettere at arbejde med systemet.

NB. Refakturering af arkitekturen skal ske løbende for at sikre kvaliteten af eksisterende og nye funktioner i platformen.

Almene kritierier og medvirkende faktorer til opprioritering

 • Hvor velanalyseret og beskrevet et issue er
 • Hvor omfattende udviklingsopgaven er
 • Hvor stort et ressourcetræk et issue vil betyde for det videre vedligehold
 • Hvor stort et ressourcetræk et issue vil betyde for testressourcerne ift. kvalitetssikring

Prioriteringsmatrix

Forholdet imellem det tidsmæssige pres og effekten af løsningen giver en samlet prioritering

  Effekt
Høj Medium Lav
Tidsmæssigt pres Høj 1 2 3
Medium 2 3 4
Lav 3 4 5

Den samlede prioritering

Prioritet Betegnelse i DDB CMS issue trackeren Beskrivelse
1* Immediate ^. Løses hurtigst muligt.
2 Urgent ^. Det er afgørende at det løses i næste version.
3 High ^. Skal løses i næste version.
4 Normal ^. Forbedrer funktionaliteten i DDB CMS og bør løses når der er tid.
5 Low ^. Løsningen er ikke afgørende for funktionaliteten i DDB CMS og kan vente til der er tid.

* Prioritet 1 initieres ved pludseligt opståede, omfattende problemer af sikkerhedsmæssig karakter eller i tilfælde hvor centrale og forretningskritiske funktioner (Red routes) som login og betaling fejler. Fejl af denne type analyseres med det samme og løses i værste fald via fejlrettelser på driftssystemet.

NB. Prioriteringsmodellen er kraftigt inspireret af ITIL Service operation - incident management. Se https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Incident_Priority

Fodnoter

Originalfiler

De originale BPMN filer i graphml format kan downloades fra https://www.dropbox.com/sh/lm20339a62j27j0/AADzTkEARDlj69MhvwuKrwvya?dl=0

Updated by Rolf Madsen over 3 years ago · 138 revisions